กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

๑. นิสิต นักศึกษา บัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา
๒. คณาจารย์ นักวิชาการ ทีมีผลงานวิจัยและสามารถพัฒนาต่อยอดได้
๓. บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
๔. ผู้ประกอบการรายใหม่ภายในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
๕. ศิษย์เก่าของสถาบันอุดมศึกษา