บริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

บริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (CPRU-UBI)

๑. บ่มและพัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้ประกอบการ
๒. ให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
๓. ให้ความช่วยเหลือและประสานงานในการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจ
๔. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ
๕. สนับสนุนการนำผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
๖. สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อสนับสนุนงานด้านวิสาหกิจ
๗. ฝึกประสบการณ์และทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
๘. พัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เข้ารับการบ่มเพาะในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๙. อำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ