วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

๑. สร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ นิสิต นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยและ พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมาเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ และไปสู่การพัฒนาศักยภาพของการสร้างผู้ประกอบการใหม่
๓. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง
๔. เพื่อเสริมสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ จากนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ให้มีศักยภาพในการขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง
๕. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการ