รูปกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561