วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

  เป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ที่มีศักยภาพและสร้างขีดความสามารถในการเสริมสร้างองค์ความรู้โดยเชื่อมโยงกับงาน Research & Development ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพ และพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

พันธกิจ (Mission)

  ๑. บ่มเพาะและถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยเชื่อมโยงผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดที่ใกล้เคียง
  ๒. สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทั้งผู้ประกอบการนิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และบุคลากรทั่วไป
  ๓. สนับสนุนด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการผลิตแก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ๔. เป็นที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำ กับนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นผู้ประกอบการในการจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
  ๕. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักศึกษา บัณฑิต ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วยบ่มเพาะเป็นหน่วยกลางในการเชื่อมโยงและส่งเสริมในการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์
  ๖. สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ