หลักการและเหตุผล

  โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) ซึ่งทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิด
“บริษัทจัดตั้งใหม่” (Start-up Companies) และ “ผู้ประกอบการใหม่” (Entrepreneurs) ที่จะถูกฟูมฟักให้เติบโต โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในมหาวิทยาลัยให้มีความแข็งแกร่งและสามารถพัฒนาออกไปเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต
(Spin-off Companies) อีกทั้งยังเป็นช่องทางการ นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างในมหาวิทยาลัย พัฒนาสู่กระบวนการใช้งาน เชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ ผลประโยชน์กลับสู่สถาบันและประเทศในระยะยาว เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐานและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การหรือค่านิยมใหม่
(Core Values) ของมหาวิทยาลัย ในการค้นคว้าและพัฒนาผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ

  การดำเนินการจัดตั้งหน่วย UBI (University Business Incubator ) จะส่งผลให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ซึ่งมีปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นในการให้บริการวิชาการแก่สังคม และการพัฒนาการวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนั้น ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในการปรับรูปโฉมหรือ อัตลักษณ์ ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และด้านงานวิจัย
ให้มีลักษณะเด่นขึ้นมา โดยเน้นการให้การบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ให้แก่นักศึกษา นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และบุคลากรทั่วไป เนื่องจากประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สาขาสิ่งทอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับ งบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งเริ่มแรกจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้รับงบประมาณในการจัดฝึกอบรมของโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖ และ ๒๕๕๙ ในการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ในเขตจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง ในปี งบประมาณ ๒๕๕๗ นี้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยังได้รับงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนตั้งตัวได้ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการเป็นหน่วย ABI แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการจัดฝึกอบรม “โครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิต เพื่อพัฒนาและคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ครั้งที่ ๒ ” สำนักงานกองทุนตั้งตัวได้ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการจัดฝึกอบรม “หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการประกอบการของธุรกิจ”

  นอกเหนือจากนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ยังมีการดำเนินงานเป็นการสร้างเครือข่ายกับ องค์กรต่าง ๆ อาทิ เช่น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งบริษัทเอกชนในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งให้การช่วยเหลือทางด้านองค์ความรู้ และทรัพยากรมนุษย์ทางด้านผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ ที่สามารถนำมาพัฒนาการบ่มเพาะนิสิต อาจารย์ บุคลากรเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยพยายามเสริมสร้างและเชื่อมโยงกับงาน Research & Development ของมหาวิทยาลัยและบริษัทบ่มเพาะ พัฒนาเครือข่ายกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐานและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การหรือค่านิยมใหม่ (Core Values) ของมหาวิทยาลัยในการค้นคว้าและพัฒนาผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อเป็นช่องทางการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างในมหาวิทยาลัย
พัฒนาสู่กระบวนการใช้งาน เชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ ผลประโยชน์กลับสู่สังคมและประเทศในระยะยาว