โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

๑. ผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นประธานที่ปรึกษา

๒. ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

๓. ผู้บริหารร่วม เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๓.๑ คุณมานะชัย ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
 เป็นกรรมการดำเนินงาน

๓.๒  ผศ.ดร. สุนันท์ สีพาย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการดำเนินงาน

๓.๓ ผศ.ดร. สำเริง ไกยวงค์  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เป็นกรรมการดำเนินงาน

๓.๔ ผศ.ดร. พิทักษ์พงศ์  กางการ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เป็นกรรมการดำเนินงาน

๓.๕ อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เป็นกรรมการดำเนินงาน

๓.๖ อาจารย์ประภาศรี ถนอมธรรม ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เป็นกรรมการดำเนินงาน และเลขานุการ

๓.๗ นางสาวยุพิน ยืนชีวี เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๘ นายมงคลชัย มีเกษร เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ