โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหาร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

๑. ผู้บริหาร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานที่ปรึกษา

๒. ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผศ.ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

๓. ผู้บริหารร่วม เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๓.๑ ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการดำเนินงาน

๓.๒ นางสาวนันทิยา ชัยวิรัตนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นกรรมการดำเนินงาน

๓.๓ อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นกรรมการดำเนินงาน

๓.๔ อาจารย์สำราญ วานนท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นกรรมการดำเนินงาน

๓.๕ อาจารย์ประภาศรี ถนอมธรรม ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เป็นกรรมการดำเนินงาน และเลขานุการ

๓.๖ อาจารย์รจนา เมืองแสน เป็นหัวหน้าสำนักงานประจำศูนย์บ่มเพาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นกรรมการดำเนินงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๗ นางสาวรมิลตา  ยัพไพศาลกุล  เป็นเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ